กรุณารอสักครู่..........
MED KKU
Sign in
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับเรื่องผู้ให้ข้อมูลวันที่
การขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ชั้น 5 และชั้น 6 (กำลังอัพเดท) นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์กำลังอัพเดท
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3 ชั้น 5 และชั้น 6 (กำลังอัพเดท) นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์กำลังอัพเดท
ระเบียบปฏิบัติสำหรับการเข้าใช้ห้อง Co-Working Space (กำลังอัพเดท) นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์กำลังอัพเดท
ห้องที่มีการใช้งานประจำวัน
วันนี้-การจองแบบไม่เกิดซ้ำ
การเรียนการสอน
ผู้ใช้งาน คุณวัชราภรณ์ (63040)
ห้อง ห้อง Hybrid Learning center 1,2
จำนวนผู้ใช้ 30 คน

21 ก.ย. 2566

เวลา 08:30 น. ถึง 16:30 น.
วันนี้-การจองแบบไม่เกิดซ้ำ
สอบภาคทฤษฎี หลักสูตรฝึกอบรมการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต
ผู้ใช้งาน น.ส สุริยาพร จันทร์ศร / น.ส.วิชชุณี ศรีทอง
ห้อง ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3
จำนวนผู้ใช้ 50 คน

21 ก.ย. 2566

เวลา 08:00 น. ถึง 15:30 น.
กิจกรรมวันนี้
Core Iecture
ผู้ใช้งาน คุณหมูแดง
ห้อง ห้อง Hybrid Learning center 3,4
จำนวนผู้ใช้ คน

เฉพาะวัน พฤหัสบดี
เริ่ม 14 ก.ย. 2566
ถึง 28 ก.ย. 2566

เวลา 12:00 น. ถึง 14:00 น.
กิจกรรมวันนี้
การเรียน การสอน
ผู้ใช้งาน กัญญาณัฐ
ห้อง postgrad room
จำนวนผู้ใช้ คน

เฉพาะวัน พฤหัสบดี
เริ่ม 19 มิ.ย. 2566
ถึง 9 ต.ค. 2566

เวลา 08:00 น. ถึง 17:00 น.
ห้องที่มีการใช้งานมากที่สุด
จำนวนห้องทั้งหมด
130
ห้องที่เปิดจอง
5
จำนวนการจองห้องเรียน ประจำเดือน: Sep 2566 [ 7 อันดับแรก ]
ผู้ดูห้อง
กลุ่มผู้ดูแลฝ่ายพัฒนาวิชาการ
นางสาวดวงดาว น้อยชมภู [คณะแพทยศาสตร์]
:duangnoi@kku.ac.th :63437
ห้องที่ดูแลโดย ฝ่ายพัฒนาวิชาการ
ห้องประชุมวิทยสนเทศ CAI
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
cai
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
กลุ่มผู้ดูแลฝ่ายวิชาการ
นายยุทธภูมิ แพนสมบัติ [คณะแพทยศาสตร์]
:yottph@kku.ac.th :0918637613
นายอภิสิทธิ์ สายาพัฒน์ [คณะแพทยศาสตร์]
:aphich@kku.ac.th :
นายขวัญฟ้า มหาสิทธิ์ [คณะแพทยศาสตร์]
:kwuama@kku.ac.th :0853123465
ห้องที่ดูแลโดย ฝ่ายวิชาการ
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 3
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 5
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องคอมพิวเตอร์ชั้น 6
อาคารเรียนรวม ชั้น 6
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
กลุ่มผู้ดูแลหน่วยทะเบียนและประเมินผล
นายสหรัฐ ศิริเมล์ [คณะแพทยศาสตร์]
:saharsi@kku.ac.th :
นางสาวอมร มาพร [คณะแพทยศาสตร์]
:amorma@kku.ac.th :63325
ห้องที่ดูแลโดย หน่วยทะเบียนและประเมินผล
ห้องประชุม มอดินแดง
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องบรรยาย 1
อาคารเวชนิทัศน์ ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องบรรยาย 2
อาคารเวชนิทัศน์ ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องบรรยาย 3
อาคารเวชนิทัศน์ ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องบรรยาย 4
อาคารเวชนิทัศน์ ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการ 1 (Lab 1 )
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการ 2 (Lab 2 )
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการ 3 (Lab 3 )
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องปฏิบัติการ 4 (Lab 4 )
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุม 89 พรรษาสมเด็จย่า
อาคารเรียนรวม ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุม มิตรภาพ
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุม อาคารเวชวิชาคาร 1
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุม อาคารเวชวิชาคาร 2
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องพิสิฎฐ์ - เนตรเฉลียว
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องสอบเล็ก ชั้น 7 โถงกลาง
อาคารเรียนรวม ชั้น 7
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องสอบใหญ่ ชั้น 7
อาคารเรียนรวม ชั้น 7
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 12 A-B ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 13 A-B (ห้องคอมปฏิบัติ) ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3501 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3502 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3503 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3504 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3505 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3506 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3507 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3508 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3509 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3510 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3511 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3512 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3513 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3514 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศเหนือ)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3515 (ห้องเทเล) ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศใต้)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3524 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศใต้)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3525 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศใต้)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 3526 ชั้น 5 (อาคารเรียนรวม ทิศใต้)
อาคารเรียนรวม ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4 A-B ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4201
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4202
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4203
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4204
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4205
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4206
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4301
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4302
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4303
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4304
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4305
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4306
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4401
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4402
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4403
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4404
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4405
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4406
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 4
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4501
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4502
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4503
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4504
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4505
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4506
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 5
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4601
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4602
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4603
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4604
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4605
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4606
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 6
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4701
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 7
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4702
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 7
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 4703
อาคารเวชวิชาคาร ชั้น 7
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 5 A-B ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 7 A-B ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องเรียนกลุ่มย่อย 8 A-B ชั้น 2 (อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2)
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์2 ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
กลุ่มผู้ดูแลหน่วยบัณฑิตศึกษา
นางสาวชลธิฌา นูทน [คณะแพทยศาสตร์]
:chonnoo@kku.ac.th :0649948552
นางสาวกัญญาณัฐ ราชสีห์ [คณะแพทยศาสตร์]
:kanyara@kku.ac.th :
นางสาวยุพิน พวงแก้ว [คณะแพทยศาสตร์]
:yupipu@kku.ac.th :
ห้องที่ดูแลโดย หน่วยบัณฑิตศึกษา
postgrad room
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
กลุ่มผู้ดูแลหน่วยฝึกทักษะทางคลินิก
นางสาวกังสดาล ลี้สมบูรณ์ [คณะแพทยศาสตร์]
:kangsadarn@kku.ac.th :67266 / 0874922972
ห้องที่ดูแลโดย หน่วยฝึกทักษะทางคลินิก
ACT 1
อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง ( คลังเลือดเก่า) ชั้น 1
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ACT 2 (มีโต๊ะประชุม)
อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง ( คลังเลือดเก่า) ชั้น 1
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ACT 3
อาคารศูนย์ฝึกทักษะทางคลินิกขั้นสูง ( คลังเลือดเก่า) ชั้น 1
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
BOX Simulator ( ห้อง1 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
BOX Simulator ( ห้อง2 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 14 ( Birth Simulator )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 01 ( ห้องเอนกประสงค์ 1 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 02 ( ห้องเอนกประสงค์ 2 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 03 ( ห้องเอนกประสงค์ 3 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 04 ( ห้องเอนกประสงค์ 4 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 05 ( ห้องเอนกประสงค์ 5 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 06 ( ห้องเอนกประสงค์ 6 )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 09 ( Endoscopy Simulator)
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 10 ( Laparoscopy Simulator)
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 11 ( Simulator’s or Microscope)
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 12 ( Arthroscopy Simulator)
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 13 ( Ultrasound )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 16 ( CPR Simulator )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
Sim 17 ( ห้อง debrif )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 1
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 10
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 11
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 12
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 13
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 14
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 15
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 16
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 17
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 18
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 19
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 2
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 20
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 3
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 4
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 5
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 6
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 7
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 8
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้อง 9
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องคอมพิวเตอร์ ( Sim. กว. )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องบรรยาย (Skill Lab )
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องประชุม (Sim. กว. )
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
ห้องเรียนเอนกประสงค์ (โถงใหม่ Skill Lab )
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
โถง ( Sim. กว.)
อาคารกัลยาณิวัฒนานุสรณ์ (กว.) ชั้น 5
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
โถงเดิม ( Skill Lab )
อาคารเรียนรวม ชั้น 3
เปิดให้จอง
รออนุมัติการจอง
กลุ่มผู้ดูแลหน่วยห้องสมุด
นายสวรรค์ หาแก้ว [คณะแพทยศาสตร์]
:ksawan@kku.ac.th :0862304751
นางดุจกานต์ สุวรรณธาร [คณะแพทยศาสตร์]
:sdutka@kku.ac.th :
นางสาวสุภาพร สุโพธิ์ไข [คณะแพทยศาสตร์]
:ssupap@kku.ac.th :0896185506 / 63983
นางสาวนฤมล เสาร์ทองหลาง [คณะแพทยศาสตร์]
:naruesa@kku.ac.th :0619682024
ห้องที่ดูแลโดย หน่วยห้องสมุด
ห้อง Hybrid Learning center 1,2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้อง Hybrid Learning center 3,4
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุมห้องสมุด ห้องที่ 1
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุมห้องสมุด ห้องที่ 2
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 2
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุมห้องสมุด ห้องที่ 3
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง
ห้องประชุมห้องสมุด ห้องที่ 4
อาคารเตรียมวิทยาศาสตร์คลินิก ชั้น ชั้น 3
ยังไม่เปิดให้จอง
ไม่ต้องรออนุมัติการจอง